top of page

DAROWIZNA DZIAŁKI, DOMU

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu ostwierdzeninabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • w przypadku, gdy nabycie pochodzi ze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia
  współwłasności, z zasiedzenia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek ods
  padków i darowizn nie był należny, został zapłacony albo zobowiązanie wygasło,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub
  paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżeński),

 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa – akty stanu cywilnego,

 • aktualna wartość rynkowa nieruchomości,

 • termin wydania,

 • informacja czy w związku z darowizną ma zostać ustanowiona służebność,

 • informacja czy darowizna ma zostać zwolniona z zaliczenia na poczet schedy spadkowej
  zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu Cywilnego,

 • informacja czy w budynku mieszkalnym jest ktoś zameldowany,

 • informacja o tym, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego (jeśli tak to co on przewiduje),

 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie odłączana i zakładana będzie
  dla niej nowa księga wieczysta – wypis wraz z wyrysem dla wszystkich działek, z
  adnotacją, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

 • informacja, czy działka gruntu posiada dostęp do drogi publicznej,

 • opis budynku: czy został zgłoszony do użytkowania, liczba kondygnacji, powierzchnia
  użytkowa, czy jest podpiwniczony

bottom of page