top of page

DOŻYWOCIE

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o
  stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • w przypadku, gdy nabycie pochodzi ze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia
  współwłasności, z zasiedzenia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek od
  spadków i darowizn nie był należny, został zapłacony albo zobowiązanie wygasło,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub
  paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżeński),

 • aktualna wartość rynkowa nieruchomości,

 • termin wydania,

 • informacja o osobach zameldowanych,

 • gdy przedmiotem umowy jest działka/dom: informacja o tym, czy działka objęta jest
  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak to co on przewiduje);
  wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie odłączana i zakładana będzie
  dla niej nowa księga wieczysta – wypis wraz z wyrysem dla wszystkich działek, z
  adnotacją, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

 • opis budynku (liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony).

bottom of page