top of page

DZIAŁ SPADKU

Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu
  poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek od spadków i darowizn nie był
  należny, został zapłacony albo zobowiązanie wygasło,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub
  paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżeński),

 • informacja czy dział spadku jest częściowy czy całkowity,

 • składniki majątku podlegające działowi, numery ksiąg wieczystych

 • określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach i w jakiej wysokości),

 • określenie, czy podział masy spadkowej przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz którejś ze stron,

 • aktualna wartość rynkowa każdego z przedmiotów umowy,

 • termin wydania,

 • informacja o osobach zameldowanych w mieszkaniu/budynku mieszkalnym,

 • w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  bez założonej księgi wieczystej – zaświadczenie ze spółdzielni,

 • w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi działka/dom – informacja o tym, czy działka
  objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak to co on
  przewiduje); wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie odłączana i
  zakładana będzie dla niej nowa księga wieczysta – wypis wraz z wyrysem dla wszystkich
  działek, z adnotacją, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

 • opis budynku (liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony).

bottom of page