top of page

HIPOTEKA

Wymagane dokumenty:

  • numer księgi wieczystej,

  • podstawa ustanowienia hipoteki, np.: umowa pożyczki, kredytu, oświadczenie banku,

  • dane osoby ustanawiającej hipotekę oraz wierzyciela (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),

  • określenie wysokości hipoteki i jakie wierzytelności ma zabezpieczać.

bottom of page