top of page

Kategorie opłat pobieranych przez notariusza:

 • Wynagrodzenie notariusza tzw. taksa notarialna

 • Podatki pobierane przez notariusza, jako płatnika

 • Opłaty sądowe

W przypadku pytań dotyczących opłat za czynności notarialne prosimy o kontakt z kancelarią.

Taksa Notarialna:

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone każdorazowo na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020  roku, poz. 1473 ze zm).
Wynagrodzenie Notariusza można zapłacić:

 • przelewem zleconym w kancelarii niezwłocznie po podpisaniu aktu
  notarialnego (możemy udostępnić komputer celem złożenia dyspozycji przelewu
  – powyższe nie dotyczy podatków);

 • gotówką w kancelarii niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego;

 • kartą płatniczą  w kancelarii niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego
  (za wyjątkiem podatków i opłaty sądowej, które zapłacone muszą być przelewem 1 dzień przed aktem lub gotówką).

Podatki:

Notariusz, jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Opłata Sądowa:

Opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, składanego w systemie teleinformatycznym przez notariusza na wniosek Strony, opłaca Strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty. Opłata sądowa uiszczana jest albo gotówką albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej lub bezpośrednio w kasie tego sądu. Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dziękujemy za zainteresowanie. W razie pytań, prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy Państwu więcej informacji.

bottom of page