top of page

PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia nieruchomości np.: wypis aktu notarialnego, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),

 • umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową lub orzeczenie o separacji lub rozwodzie,

 • składniki majątku podlegające podziałowi,

 • informacja czy podział majątku jest częściowy czy całkowity,

 • określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach i w jakiej wysokości),

 • określenie, czy podział majątku przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz którejś ze stron,

 • informacja o nakładach z majątku wspólnego na majątki osobiste,

 • informacja o nakładach z majątków osobistych na majątek wspólny,

 • wartość środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkontach każdego z małżonków, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • aktualna wartość rynkowa każdego z przedmiotów umowy,

 • termin wydania,

 • informacja czy w mieszkaniu/budynku mieszkalnym jest ktoś zameldowany,

 • w przypadku gdy w skład majątku wchodzi dom – opis budynku (czy został zgłoszony do użytkowania, liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony).

bottom of page