top of page

PROTOKÓŁ SPÓŁKI

Wymagane dokumenty:

Zmiana umowy / statutu

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma być zmieniona,

 • ostatni tekst jednolity umowy/statutu Spółki,

 • opis zmian w umowie/statucie Spółki.

 • określenie, czy Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.

 • w przypadku spółki JAWNEJ / PARTNERSKIEJ / KOMANDYTOWEJ – dane
  Wspólników, to jest: (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżonki, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL,
  adres zamieszkania), a w przypadku w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba
  prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi.

Rozwiązanie spółki

 • numer KRS Spółki, której umowa/statut ma zostać rozwiązana,

 • ostatni tekst jednolity umowy/statutu Spółki,

 • dane likwidatorów, chyba że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzenia
  postępowania likwidacyjnego.

 • określenie, czy Zgromadzenie zostało formalnie zwołane.

bottom of page