top of page

SŁUŻEBNOŚĆ

Wymagane dokumenty:

  • numer księgi wieczystej,

  • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

  • dane osobowe  osoby ustanawiającej służebność oraz osoby uprawnionej z tytułu służebności  osobistej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński), a w przypadku gdy służebność ustanawia osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres,

  • określenie rodzaju służebności, np.: przejazdu, przechodu, przesyłu, mieszkania; treść służebności oraz sposób jej wykonywania,

  • określenie, czy służebność jest odpłatna, czy nieodpłatna,

  • określenie, czy służebność zostanie ustanowiona na czas określny czy nieokreślony.

bottom of page