top of page

SPRZEDAŻ DZIAŁKI, DOMU

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o
  stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • w przypadku, gdy nabycie pochodzi ze spadku, darowizny lub z zasiedzenia – wprzypadku, gdy nabycie pochodzi ze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia 
  e podatek odwspółwłasności, z zasiedzenia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ż
  spadków i darowizn nie był należny, został zapłacony albo zobowiązanie wygasło,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub
  paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna
  firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),

 • ustalona cena, termin i sposób zapłaty, informacja o wpłaconym zadatku/zaliczce,

 • termin wydania,

 • nr rachunku bankowego sprzedających,

 • zaświadczenie, że w budynku mieszkalnym nikt nie jest zameldowany,

 • zaświadczenie o tym, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego (jeśli tak to stwierdzające przeznaczenie gruntu) albo decyzja o warunkach
  zabudowy,

 • zaświadczenie potwierdzające, że działki są lub nie są objęte uproszczonym planem
  urządzenia lasu i że są lub nie są objęte decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki
  leśnej - do uzyskania w Warszawie – w Lasach Miejskich Warszawa, z innych terenów – zl
  właściwego starostwa,

 • zaświadczenia z gminy, z którego treści będzie wynikało, że przedmiotowe nieruchomości nie
  znajdują się w strefie obszaru rewitalizacji zastrzegającej prawo pierwokupu na rzecz gminy
  oraz nie znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, na podstawie uchwały Rady Gminy
  wydanej na podstawie art. 8 w związku z art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 roku orewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) ,

 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie odłączana i zakładana będzie
  dla niej nowa księga wieczysta – wypis wraz z wyrysem dla wszystkich działek, z
  adnotacją, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

 •  informacja, czy działka gruntu posiada dostęp do drogi publicznej,

 • dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania,

 • opis budynku (liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony),

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – gdy nie jest ujawniony w
  księdze wieczystej,

 • umowa kredytowa oraz dokumenty z banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli zapłata
  całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego,

 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego posadowionego na
  nieruchomości.

bottom of page