top of page

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,

 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: zaświadczenie zespółdzielni mieszkaniowej i informacja czy ma zostać założona księga wieczysta,

 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu
  stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • w przypadku, gdy nabycie pochodzi ze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia
  współwłasności, z zasiedzenia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek od
  spadków i darowizn nie był należny, został zapłacony albo zobowiązanie wygasło,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub
  paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżeński, a w przypadku osób prawnych (lub innych podmiotów) – pełna
  firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres),

 • ustalona cena, termin i sposób jej zapłaty, informacja o wpłaconym zadatku/zaliczce,

 • termin wydania,

 • w przypadku, gdy lokal jest obciążony hipoteką – PROMESA BANKU, ze wskazaniem
  rachunku technicznego do spłaty – z której wynikać ma, po wpłacie jakiej kwoty, tytułem
  spłaty całości wierzytelności banku, bank wyda zgodę na wykreślenie hipoteki

 • nr rachunku bankowego sprzedających,

 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,

 • umowa kredytowa wraz załącznikami oraz dokumenty z banku do ustanowienia hipoteki,
  jeżeli zapłata całości lub część ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego,

 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu.

bottom of page