top of page

TESTAMENT

Wymagane dokumenty:

  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),

  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia),

  • informacja o wcześniej sporządzonych testamentach, czy mają zostać odwołane?

  • czy testament ma zawierać zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie?

  • informacja czy testament ma zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów?

  • informacja czy i prawo jakiego państwa wybiera osoba sporządzająca testament jako właściwe do spraw spadkowych po niej?

bottom of page