top of page

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA)

Wymagane dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo zostało już zawarte (umowę można zawrzeć również przed zawarciem małżeństwa),

  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania),

  • informacja czy strony chcą wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć, ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza) lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków?

bottom of page