top of page

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,

 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej księgi
  wieczystej – zaświadczenie ze spółdzielni,

 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o
  stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub
  paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżeński, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny
  podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP,
  adres),

 • ustalona cena, termin i sposób zapłaty, informacja o wysokości zadatku/zaliczki,

 • termin wydania,

 • w przypadku, gdy przedmiot sprzedaży jest obciążony hipoteką – informacja z Banku o
  wysokości pozostałej całości wierzytelności banku, po spłacie której bank wyda zgodę na
  wykreślenie hipoteki oraz sposób tej spłaty (np. przed zawarciem umowy przyrzeczonej
  przez Sprzedających czy po zawarciu umowy przyrzeczonej – ze środków wpłaconych
  przez Kupujących),

 • jeśli płatność ceny ma być finansowana częściowo z kredytu - w jakiej kwocie (minimalnie)
  ma być udzielony kredyt na zakup lokalu,

 • inne ustalone warunki zawarcia umowy przyrzeczonej ,

 • nr rachunku bankowego sprzedających,

 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,

 • w przypadku zabudowanej działki – opis budynku (czy został zgłoszony do użytkowania,
  liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony),

 • informacja o osobach zameldowanych,

 • informacja czy ma zostać złożony wniosek do działu III księgi wieczystej o wpisroszczenia z umowy przedwstępnej.

bottom of page