top of page

UMOWA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

Wymagane dokumenty:

 • dane osobowe Wspólników/ Akcjonariuszy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby),

 • firma Spółki,

 • siedziba Spółki (miejscowość),

 • czas trwania Spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony,

 • przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD),

 • sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),

 • liczba udziałów/akcji przypadających na poszczególnych Wspólników/ Akcjonariuszy,

 • określenie liczby Członków oraz sposobu reprezentacji Spółki,

 • wysokość kapitału zakładowego, liczba udziałów/akcji oraz ich wartość nominalna,

 • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział i czy będą powołane inne organy spółki;

 • w przypadku spółki akcyjnej: określenie kwoty wpłaconej przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego oraz wskazanie, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów; określenie liczby członków Rady Nadzorczej; określenie podmiotu uprawnionego do ustalania składu zarządu, rady nadzorczej.

bottom of page