top of page

UMOWA SPÓŁKI OSOBOWEJ

Wymagane dokumenty:

  • dane osobowe Wspólników/ Akcjonariuszy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, ustrój majątkowy małżeński, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby),

  • firma Spółki,

  • siedziba Spółki (miejscowość),

  • czas trwania Spółki (okres, na jaki spółka została zawiązana), jeśli jest oznaczony,

  • przedmiot działalności Spółki (np. wskazanie numerów PKD),

  • określenie sposobu udziału Wspólników/ Akcjonariuszy w zyskach i stratach Spółki,

  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego Wspólnika, ich wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładów (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu),

  • w przypadku spółki partnerskiej: wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera, które będzie ujawnione w firmie spółki; nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku gdy partner/ partnerzy zgodzili się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej; nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie będzie przewidywała ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów; określenie, czy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierzone zostanie Zarządowi; określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

  • w przypadku spółki komandytowej: określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem; wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki; określenie, który wspólnik będzie komandytariuszem; wskazanie sumy komandytowej;

  • w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: określenie, który wspólnik będzie komplementariuszem; wskazanie nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki; wysokość kapitału zakładowego; liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów; wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; organizacja walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

bottom of page