top of page

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o
  stwierdzeniu nabycia spadku, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

 • w przypadku, gdy nabycie pochodzi ze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia
  współwłasności, z zasiedzenia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek od
  spadków i darowizn nie był należny, został zapłacony albo zobowiązanie wygasło,

 • dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub
  paszportu i ich data ważności, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, ustrój
  majątkowy małżeński, a w przypadku jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny
  podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP,
  adres),

 • określenie sposobu zniesienia współwłasności (komu ma przypaść dany przedmiot, w
  całości czy w udziałach i w jakiej wysokości),

 • określenie, czy zniesienie współwłasności ma nastąpić ze spłatą/dopłatą na rzecz którejś
  ze stron,

 • aktualna wartość rynkowa przedmiotu umowy,

 • termin wydania,

 • informacja o osobach zameldowanych,

 • w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest działka/dom – informacja o tym, czy działka
  objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli tak to co on
  przewiduje); wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy działka będzie odłączana i
  zakładana będzie dla niej nowa księga wieczysta – wypis wraz z wyrysem dla wszystkich
  działek, z adnotacją, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

 • opis budynku (liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa, czy jest podpiwniczony).

bottom of page